Press "Enter" to skip to content

บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง

admin 0

บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง กรณีที่ 1 การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 แล้วผลปรากฎว่า เป็นผลบวก นั่นคือ พบว่ามีการติดเชื้อ ก็จะเข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการตรวจหาเชื้อ และรับการรักษาฟรี ทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน ก็ตาม

กรณีที่ 2 การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในกลุ่มที่ต้องสงสัย ว่ามีอาการ เข้าเกณฑ์ การสอบสวนโรค Patient Under Investigation หรือ PUI ซึ่งจะมีการประเมินโดยแพทย์ ถึงแม้ผลที่ออกมา จะเป็นลบ หรือไม่มีการติดเชื้อ ก็ตาม กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยง ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เช่นกัน

Patient Under Investigation (PUI) หรือ ผู้ที่ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และตรวจฟรี
กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ

– อาการและอาการแสดง ดังนี้ อุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก

– ร่วมกับ มีปัจจัยเสี่ยง คือมีประวัติดเดินทางไปยัง มาจาก ต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ

กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล

2.1 ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ

– อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติมีไข้ ร่วมกับ อาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอยางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

– ปัจจัยเสี่ยง การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างเหนึ่ง ดังนี้

* มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

* ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถาานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก

* ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สาถนที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ

* สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

– ผู้ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ

– ปัจจัยเสี่ยง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

* หาสาเหตุไม่ได้ หรือรักษาแล้วไม่ดีขึ้น ภายใน 48 ชั่วโมง

* มีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต โดยหาสาเหตุไม่ได้

* ภายถ่ายรังสีปอดเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

– อาการและอาการแสดง มีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติมีไข้

– อาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือปอดอักเสบ

– ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง ทุกรายที่แพทย์ตรวจรักษา สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย / ผู้สงสัยว่าป่วยฯ

กรณีที่ 4 การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน

– อาการและอาการแสดง กลุ่มก้อน (Cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่ผลตรวจ rapid test

หรือ PCR ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบ จากทุกรายที่มีการส่งตรวจ

– ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง กรณีเป็นเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลีนิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้นๆ)

– กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่ บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา